Login/Registrati

Commenti

Sostieni l'associazione

iscrizioni
 
 

Nuovi Autori

 • Airone
 • Felice Di Giand...
 • Antonio Mario
 • Poeta Errante
 • FarfallaBlu93

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (G. Leopardi). Versione in lingua sarda

Ite àches, tue, luna, in chelu? Nàrami, ite àches,
mùtigosa luna?
Naschis su sero, e mòves,
amirande sos desertos; e ti reulas.
Galu non ses istraca
de s’anda e torra in cussu eternu chelu?
 
E non ti vènit a ifadu, e galu ti disitzas
de mirare custas baddes?
Assimitzat a sa vida tua
sa vida de su pastore.
Essit a primu albore
mòvet sa roba foras de tanca, e bìdet
tatzos, funtanas e erbas;
e istracu si pasat a su sero:
e nudd’ateru disitzat.
 
Nàrami, o luna: a ite bàlet
a su pastore sa vida sua,
sa vostra vida a bois? Narami: a umbe mirat
custu curtzu andariolare meu
e su mòver tuo chene vine?
 
Vetzu, pilicanu, istracu
male chintu e iscurtzu
e chin d’un’asche manna de linna a coddu
in montes, baddes
perdiarjos, arenarjos, furestas
ventu, tempestas, e cando li cajentat
s’ora, e cando poi astraorat
 
cùrret bia, cùrret, abramat
acabulat orrojas e istainos
urrùghet, risòrghet, e prus e prus s’apressat
chene asseliu e ristoru,
istratzoladu, sambenande, infinis c’arribat
a su logu ch’it mirande
e umbe su tantu fadigare bortaiat:
ispentumu orrorosu, immensu,
umbe issu ispentumande, totu cantu l’isèrghiat.
 
Vìrgine luna, tale
est sa vida mortale.
S’òmine naschit a gherra
e su naschire a custa vida isposat morte.
Provat pena e turmentu
in su momentu; e in su matessi tempus
sa mamma e su babbu
lu cossolana a sa vida chi est naschidu.
 
E cando benit creschende,
ambos e duos lu sustenint, e pro sèmper
in atos e allegas
chircant de l’acoratzire,
e de l’imbìare a sa resone:
chi l’est che gràssia manna
agradèschida dae sa bella erèntzia issoro.
 
Ma prò ite dare sa vida
a ite mantènner in vida
si a pustis tocat de la cufortare?
Si sa vida est isagura
pro ite la sustenimus?
Luna tzeniosa e bella, gai
est s’andala mortale.
 
Ma de mortu tue non ses,
e fortzis de su nàrrer meu non ti nde abàles.
Si puru, sola, e sèmper in biatzu
e in pensamentu, fortzis intèndes
custa nostra vida
su contiveriu nostru, sue suspirare, chi siat:
chi siat custu morrer, custu soberanu
istramudire de cara
e bessire dae sa terra, e bènner mancu
a donzi comuna, geniosa cumpagnìa.
 
E tue, tzertu, cumprèndes
su ghetu ‘e custas cosas, e bies su frutu
de su mantzanu, de su sero
e de su tzeniosu andare de su tempus.
Chi tue lischis, de tzertu, a cale durche amore
ridat su veranu;
a chie li profetat s’istìu: e a ite li servit
s’jerru fritoridu.
 
Milli cosas lischis tue, e milli nd’iscuperis
chi cuadas li sunt a su pastore.
E cada tantu chi t’amiro
istande muda supra de sa campura deserta
chi, a s’oritzonte, cunfinat in su chelu;
o vintzas chin su tatzu de roba mea
sichindemi viatzande a manu a manu;
e cando in chelu miro vampas de isteddos;
mi naro intro pensande:
a ite totu custos lugoreddos?
 
Ite àchet s’àghera chene fine, e cussu prufundu
infinidu serenu? Umb’est su sensu de custu
desertu immensu? E deo ite so?
Goi pro cussu resono. E de su locu
chene fine e mancu modu
chin solu sos isteddos chene conta,
chi in tantu afannu, e tanta movitia
de cada tzeleste, onzi terrena cosa
mulinande chene pasu
pro torrare semper dae umbe sun partias;
usu perunu e nen frutu
de li dare ghetu, non resesso. Ma tue de tzertu
giovinedda immortale, connosches totu cantu.
 
Custu deo lisco e mi sento
chi de sos eternos tziros
e de sa mea dilichesa
carchi vene o cuntentesa
fortzis atere at a tènner; ca pro mene, vida mi dat male.
Oh tatzu de roba mea pasande, oh, tue si chi ses biada
e sa misèria tua, credo, non connòscas!
 
Cantu imbidia chi ti tentzo!
Non solu pro ca dae s’afannu
belle istoiga ti c’andas
e donzi istentu, dogni dannu
e donnia reselu andas in presse irmenticande;
e mancu mai t’intèndes infadande.
 
Cando t’imbolas in s’umbra, supra de s’erva
tue semper ses chieta e cuntenta;
e grandi parte de annu
chene cumbata peruna colas tempus.
E finas deo sedo supra s’erva, in s’umbra
e unu vastitzu àchet pesare
sa mente, e un’ispronada casi mi pùnghet
chi finas setzende: che so sèmper innedda
dae mi bìder in pache o in asseliu.
 
E nudd’ateru disitzo
e in resone non mi sento de prantu.
Su chi tue gudis e cantu
non isco nàrrer; ma afortunada ses.
E deo so gudinde pacu abberu
o tatzu de roba mea, non de custu solu mi lamento.
Si solu dias pòder allegare, ti dia tando dimandare:
- Narami: aghite si dispostu
in bellu pasu
s’apaniat donzi animale:
e si mi pontzo ego a pasare, su vastitzu si nd’abbalet? –
 
Fortzis si avio apiu sas alas
de pòder volare supra de sas nues
e contitzare sas istellas una a una
o che su tronu chi vat de punta in punta de monte
prus cuntentu dio èsser, durche e bellu tatzu de roba mea
prus cuntentu dio èsser, crara e bella luna.
O fortzis, che so innedda dae su veru
amirande ateras sortes, in custu pessu meu:
fortzis in cada ghetu, siat
intro de sa cala o sa chillìa
a donnia modu, male, imbuscat su nadale.
 
                                                                   Mamoiada, 10 ottobre 2015

Cerca nel sito

Calendario 2018 di Rosso Venexiano

clicca sull'immagine
per scaricare il calendario

Cerca per...

Sono con noi

Ci sono attualmente 7 utenti e 2272 visitatori collegati.

Utenti on-line

 • gatto
 • live4free
 • Antonio.T.
 • ferdinandocelinio
 • Bowil
 • flymoon
 • Giovanni Perri